Pntm logo
CONTESTANT #38
Priyank Vaishav
490 votes

Male

#1
38 votes
#2
749 votes
#3
7 votes
#4
179 votes
#5
59 votes
#6
401 votes
#7
242 votes
#8
5 votes
#9
420 votes
#10
73 votes
#11
670 votes
#12
0 votes
#14
51 votes
#15
4 votes
#16
58 votes
#17
205 votes
#18
57 votes
#19
107 votes
#20
13 votes
#22
18 votes
#23
12 votes
#24
64 votes
#25
37 votes
#26
214 votes
#27
173 votes
#28
99 votes
#29
54 votes
#30
4 votes
#31
138 votes
#32
115 votes
#33
8 votes
#34
494 votes
#36
38 votes
#37
75 votes
#38
490 votes

Female

#1
766 votes
#2
11 votes
#3
115 votes
#4
7 votes
#5
897 votes
#6
3 votes
#8
105 votes
#9
34 votes
#10
196 votes
#11
64 votes
#12
1 vote
#13
10 votes
#14
3 votes
#16
8 votes
#17
242 votes
#18
132 votes
#19
560 votes
#20
6 votes
#21
3 votes
#22
867 votes
#23
201 votes
#24
75 votes
#25
452 votes
#26
45 votes
#27
1 vote
#28
35 votes
#29
346 votes
#30
3 votes
#31
13 votes
#32
875 votes
Top Male Contestants
#35 Shubham Rajendra Rasal
827 votes
#2 faizan shaikh
749 votes
#11 Sourabh yadav
670 votes
#34 Abhijeet Gumane
494 votes
#38 Priyank Vaishav
490 votes
#9 Shubham shivekar
420 votes
#6 yashkumar jani
401 votes
#7 Malikraj kolkar
242 votes
#26 DARSHAN KHAIRE
214 votes
#17 Ashraf Contractor
205 votes
Current Pageants